Statut udruge

Objavljeno: 28.10.2015 u 7:09
|
Autor: HDOO

Statut 2015.g.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14)  Skupština Hrvatskog društva optičara i optometrista na svojoj sjednici, održanoj dana 19.09.2015. godine donosi

 

STATUT

 

Hrvatskog društva optičara i optometrista

Zagreb

 

UVOD I POVIJEST DRUŠTVA

 

1976 godine na prijedlog gospodina Dragana Grimsa  osnovan je osnivački odbor Društva, koji je održao inicijalni sastanak na Plitvičkim jezerima 19-21.listopada 1976. godine.

Društvo je osnovano  na osnivačkoj Skupštini 23. ožujka 1977. godine pod nazivom Društvo očnih optičara Hrvatske (DOOH), a upisano je u Registar udruženja građana pod rednim brojem 1051 odlukom Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske.

Prvo druženje optičara održano je u travnju 1979. u Trakoščanu, a u svibnju 1981, na Plitvičkim jezerima održava se drugi Skup optičara kojeg prati i izložba. Skupovi optičara sa izložbama se od tada održavaju jedne godine u Hrvatskoj, a iduće u Sloveniji, sve do 1991. godine..

1992. godine Društvo mijenja naziv u Hrvatsko društvo očnih optičara (HDOO), koje je registrirano  pod brojem 00000235, a 2005. godine nazivu dodaje i struku optometrije pa je puni naziv Hrvatsko društvo očnih optičara i optometrista (HDOOO).

Skupština Društva u rujnu 2008. godine donosi odluku o promjeni imena u Hrvatsko društvo  optičara i optometrista kako bi vratilo stari  i danas upotrebljavan skraćeni naziv HDOO.

Od 1991. do 2011. godine Društvo svake godine održava Skup optičara sa izložbom, a od 2011. godine do danas, održavaju se Sportske igre optičara i optometrista.


SADRŽAJ

OPĆE ODREDBE

Članak 1. Ovim statutom ...

Članak 2. Puni naziv ...

Članak 3. Sjedište ...

Članak 4. Pečat ...

Članak 5. Rad Društva ...

CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 6. Ciljevi ...

Članak 7. Djelatnosti ...

ČLANSTVO U DRUŠTVU, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 8. Članovi ...

Članak 9. Članarina ...

Članak 10. Popis ...

Članak 11. Članstvo ...

Članak 12. Redoviti članovi ...

Članak 13. Prestanak članstva ...

TIJELA UPRAVLJANJA DRUŠTVOM

Članak 14. Tijela Društva ...

Članak 15. Skupština ...

Članak 16. Vrste skupštine ...

Članak 17. Izvršenje skupštine ...

Članak 18. Zasjedanje skupštine ...

Članak 19. Odluke skupštine ...

Članak 20. Nadležnosti skupštine ...

Članak 21. Upravni odbor ...

Članak 22. Članovi upravnog odbora ...

Članak 23. Sastanci upravnog odbora ...

Članak 24, Djelovanje upravnog odbora ...

Članak 25. Odgovornosti upravnog odbora ...

Članak 26. Nadzorni odbor ...

Članak 27. Predsjednik ...

Članak 28. Razrješenje predsjednika ...

Članak 29. Zamjenik predsjednika ...

Članak 30. Tajnik ...

IMOVINA I FINANCIRANJE DRUŠTVA

Članak 31.  Imovina ...

Članak 32. Odgovornost za obveze ...

Članak 33. Odgovornost za štetu ...

PRESTANAK DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 34. Prestanak djelovanje Društva

LIKVIDACIJA DRUŠTVA

Članak 35. Postupak likvidacije ...

Članak 36. Likvidator ...

Članak 37. Skraćeni postupak za prestanak rada Društva ...

Članak 38. Imovina udruge u slučaju prestanka rada ...

Članak 39. Prestaju važiti pravila ...

Članak 40. Statut stupa na snagu ...

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuju se naziv i sjedište, zastupanje, izgled pečata Društva, područja djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, način osiguranja javnosti djelovanja Društva, uvjeti i način učlanjivanja i prestanka članstva, prava, obveze i odgovornosti, te stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva, prestanak postojanja Društva, odredbe o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, odredbe o postupku s imovinom u slučaju prestanka rada Društva, te načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva. HDOO je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga.

 

Članak 2.

 

Puni naziv Društva glasi: Hrvatsko društvo optičara i optometrista.

Skraćeni naziv Društva glasi: HDOO.

Društvo je neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.

Društvo zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednici i tajnik.

Hdoo može postati članom ili pridruženim članom drugih udruga u Republici Hrvatskoj ili izvan države, ako se one bave istim ili sličnim djelatnostima ili imaju podudarnost u statutarnim odredbama.

 

Članak 3.

 

Sjedište Hdoo je u Zagrebu Getaldićeva 4.

Odluku o promjeni adrese Društva donosi Skupština.

Područje djelovanja Društva je Republika Hrvatska.

 

Članak 4.

 

Društvo ima pečat.

Hdoo ima pečat okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm, omeđen debljom i tanjom kružnicom, natpisa u gornjem dijelu:

HRVATSKO DRUŠTVO OPTIČARA I OPTOMETRISTA,

a u donjem:

ZAGREB.

U sredini pečata nalazi se logotip Hdoo (amblem optičke struke), koji prikazuje stilizirani oblik ljudskog oka.

    Po jedan pečat čuvaju predsjednik i tajnik, a po pismenom ili usmenom ovlaštenju pravo na uporabu pečata osim predsjednika i tajnika mogu imati dopredsjednik, ili neki član Upravnog ili Nadzornog odbora Društva.

 

    Članak 5.

 

Rad Društva je javan.

Javnost rada ostvaruje se redovnim izvješćivanjem članova Društva i šire javnosti o radu tijela Društva.

Izvješćivanje se vrši elektronski, internim dopisima ili objavom u medijima.

 

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

 

Članak 6.

 

Cilj osnivanja Društva je promicanje i zaštita optičke i optometrijske struke, kao i usavršavanje vlastitih  članova.

 

Članak 7.

 

U svrhu ostvarenja ciljeva određenih u članku 6. Statuta, Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. okupljati očne optičare i optometriste kao i druge stručnjake srodnih zanimanja.
 2. udruživanje i suradnja s drugim udrugama, organizacijama, grupama i pojedincima  u Republici Hrvatskoj i inozemstvu koji se bave istom ili sličnom djelatnošću.
 3. organiziranje stručnih skupova, sportskih igara, izložbi, edukativnih prezentacija, predavanja, tečajeva i radionica, kao i svih ostalih skupova koji okupljaju optičare i optometriste
 4. razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 5. izdavačka djelatnost sukladno zakonu o neprofitnim udrugama
 6. izrada projekata u okvirima navedenim ciljeva i djelatnosti, te predlaganje istih nadležnim tijelima
 7. skrbiti o obrazovanju budućih optičara i optometrista
 8. skrbiti o pripremi kandidata za majstorske ispite i sudjelovati u izboru i radu ispitnih komisija.
 9. prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i organiziranje humanitarnih akcija
 10. organiziranje kulturno edukativnih  i stručnih manifestacija.

 

 

III. ČLANSTVO U DRUŠTVU, PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

 

Članak 8.

 

Svaka fizička i pravna osoba koja je optičar ili optometrist ili je zaposlena u ovim djelatnostima može postati članom Društva, sukladno Zakonu i ovom Statutu.

Članstvo je dragovoljno.

Za članstvo maloljetne osobe zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članak 9.

 

            Upravni odbor određuje visinu i rok uplate članarine Društva. Svi redovni  i podupirući članovi Društva su dužni plaćati članarinu.

 

Članak 10.

 

Tajnik Društva vodi popis članova.

Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društva, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Društvu, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 11.

 

Osoba koja želi postati članom Društva ispunjava i potpisuje pristupnicu kojom se obvezuje na sudjelovanje u radu Društva, te poštivanje odredbi, Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Društva.

Članovi Društva mogu biti redoviti, podupirući i počasni.

Redoviti član je fizička osoba koja je obvezna plaćati članarinu koju utvrđuje Upravni odbor. Član aktivno i kontinuirano sudjeluje u radu Društva na ostvarivanju njegovih ciljeva i djelatnosti.

Redoviti član ima pravo birati i biti biran u tijela Društva.

Podupirući član je pravna osoba koja se bavi optičkom djelatnošću i plaća članarinu.

Svaki podupirući član ima  jedan glas u  Skupštini, a zastupnika bira sam.

Podupirući član ima prava i obveze redovitih članova.

Počasnim članom može postati svaka fizička osoba koja je značajno pridonijela radu Društva i ostvarenju njezinih ciljeva. Odluku o tome donosi Upravni odbor.

Počasni član ima prava i obveze redovitih članova, osim prava da bira i da bude biran u tijela Društva, i nema obvezu plaćanja članarine.

 

Članak 12.

 

Redoviti  i podupirući član ima pravo:

birati i biti biran pod jednakim uvjetima u tijela Društva

sudjelovati u radu Društva

davati prijedloge i mišljenja o radu Društva

biti obaviješten o radu Društva

Redoviti  i podupirući član udruge dužan je:

ostvarivati ciljeve Društva

pridržavati se Statuta i drugih pravnih akata Društva

čuvati materijalna dobra Društva

čuvati i podizati ugled Društva

plaćati članarinu

 

Članak 13.

 

Članstvo prestaje:

istupanjem

neplaćanjem članarine za tekuću godinu

isključenjem

smrću

 

Član se može isključiti iz članstva u Društvu ako krši odredbe Statuta ili ako svojim ponašanjem narušava ugled Društva.

Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Za donošenje odluke o isključenju člana potrebna je dvotrećinska većina svih članova Upravnog odbora..

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju odnosno odbijanju zahtjeva za primitak u članstvo može se u roku 15 dana podnijeti prigovor Nadzornom odboru, koji žalbu proslijeđuje u tročlano stegovno povjerenstvo kojeg imenuje Skupština, a najkasnije do 90 dana od primitka obavijesti odnosno pritužbe. O svojoj odluci povjerenstvo izvješćuje Skupštinu.

Odluka stegovnog povjerenstva je konačna.

 

 

IV.  TIJELA UPRAVLJANJA DRUŠTVOM

 

Članak 14.

 

Tijela Društva su:

Skupština

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Predsjednik

Dopredsjednik

Tajnik

 

 

 1. SKUPŠTINA DRUŠTVA

 

Članak 15.

 

Skupština je najviše tijelo Društva.

Skupštinu čine svi članovi Društva.

 

Članak 16.

 

Skupština može biti redovna, izvanredna, izborna i svečana.

Skupština redovno zasjeda najmanje jednom godišnje u tijeku godine, a izborna se održava svake druge godine.

Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva kada to prosudi potrebnim ili na temelju odluke Upravnog odbora.

Poziv za Skupštinu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Poziv i materijali za sjednicu dostavljaju se članovima Skupštine najmanje sedam dana prije održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to u pisanom obliku zatraži najmanje jedna trećina članova Društva, Upravni odbor Društva ili Nadzorni odbor Društva.

U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva sazvat će je predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.

Ako predsjednik Društva ne sazove Skupštinu na vrijeme pa istekne mandat tijelima Društva, Skupštinu mogu sazvati pet (5) članova Društva, pod istim uvjetima kako je saziva predsjednik Društva.

 

 

 

Članak 17.

 

Skupštinom predsjedava predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedati sjednicom.

Izbornu skupštinu vodi tročlano Radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika imenuju nazočni članovi.

Predložene za članove tijela upravljanja ističe Radno predsjedništvo kojem ih predloži netko od članova ili se javljaju sami, osim kandidata za Predsjednika Društva koji svoju kandidaturu sa programom rada u idućem periodu mora predati u sjedište Društva 15 dana prije Skupštine.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Društva.

 

 

Članak 18.

 

Zasjedanje Skupštine je javno i u radu mogu sudjelovati, kao gosti, predstavnici državnih tijela, jedinica regionalne i lokalne samouprave na čijem području Društvo djeluje, poduzeća, ustanove i druge organizacije, te redovni, podupirući i počasni članovi Društva.

Predstavnike organizacija i tijela iz stavke 1. ovog članka, na sjednicu poziva predsjednik Društva.

 

Članak 19.

 

Skupština pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje više od 20% članova Skupštine.

Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština ne može početi sa radom i donijeti pravovaljane odluke .

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči o pojedinom pitanju glasovati tajno.

 

Članak 20.

 

Skupština Društva nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

usvaja Statut Društva i njegove izmjene i dopune

bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje

bira i razrješava druga tijela Društva

odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Društva

usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

usvaja godišnje financijsko izvješće

odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva

donosi odluku o statusnim promjenama

utvrđuje poslovnu politiku Društva

proglašava počasne članove Društva

odlučuje o prestanku djelovanja Društva natpolovičnom većinom svih članova Skupštine

odlučuje i o drugim pitanjima sukladno Zakonu za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

 

2.UPRAVNI ODBOR

 

Članak 21.

 

Upravni odbor Društva je operativno kolegijalno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

 

Članak 22.

Upravni odbor broji devet (9) do najviše sedamnaest (17) članova: predsjednik, dva (2) dopredsjednika, tajnik,  i pet (5)  do trinaest (13) članova.

 

Članak 23.

 

Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje četiri (4) puta godišnje.

Predsjednik Društva saziva sjednice i rukovodi radom Upravnog odbora.

U slučaju odsutnosti predsjednika, radom Upravnog odbora rukovodi jedan dopredsjednik  ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Društva.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje kada je nazočno više od polovice njegovih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Glasovima se mogu pribrojiti glasovi pristigli elektroničkim putem onih članova koji su opravdano odsutni, ali tada treba većina glasova svih članova Upravnog odbora, a ne samo prisutnih. Sjednica Upravnog odbora može se izvršiti i elektroničkim putem, a odluka je pravovaljana ako za nju glasa natpolovična većina članova Upravnog odbora. O svojim odlukama Upravni odbor izvješćuje članove Društva.

Glasovanje se obavlja javno, osim u slučaju pojedinih pitanja o kojima se vrši tajno glasovanje.

O sjednicama Upravnog odbora vodi se Zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a ovjeravaju ga predsjednik i tajnik Društva. U slučaju odsutnosti tajnika, predsjednik može ovlastiti osobu za poslove zapisničara.

Upravni odbor ima mandat dvije godine i može biti ponovo izabran, a bira ga i razrješuje Skupština.

 

 

Članak 24.

 

Upravni odbor:

ustrojava i vodi rad, djelovanje i poslovanje Društva između sjednica Skupštine

skrbi o izvršenju programa rada i provedbi odluka Skupštine

organizira predavanja, edukacije, radionice, skupove i sportske igre optičara i optometrista, izložbe, konferencije, susrete i druge aktivnosti, te odlučuje o sudjelovanju članova na manifestacijama.

utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata, te program rada što ga donosi Skupština

upravlja imovinom Društva, utvrđuje prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava

osniva prema potrebi povjerenstva i sekcije kao i radne timove za određene projekte koje organizira.

osniva Sud časti

priprema materijale i podnosi izvješća o radu u Skupštini

bira i razrješava predstavnike Društva u tijelima saveza, zajednica, mreža i drugih oblika povezivanja udruga

donosi odluku o zapošljavanju administratora ukoliko za tim  postoji potreba

donosi odluku o osobi ili pravnoj osobi za vođenje knjigovodstva

odlučuje u prijemu u članstvo i istupanju iz članstva članova Društva

odlučuje o visini nagrada i naknada

donosi akte koji nisu u nadležnosti Skupštine

predlaže počasne i podupiruće članove Društva

rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom i o tome izvještava Skupštinu

obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim aktima Društva ili koje mu povjeri Skupština

Upravni odbor podnosi Skupštini godišnji izvještaj o svome radu.

 

Članak 25.

 

Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za njegov rad Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora u granicama ovlasti i dužnosti koje su im povjerene Skupštinom i Upravnim odborom.

Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština, te time Društvu nanijeli značajniju štetu.

Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se na način po kojem su izabrani.

 

 

3. NADZORNI ODBOR

 

Članak 26.

 

            Nadzorni odbor broji tri (3) člana Društva i između sebe bira predsjednika Nadzornog odbora.

            Nadzorni odbor bira Skupština Društva.

            Nadzorni odbor ima pravo sudjelovanja u radu svih tijela Društva.

            Nadzorni odbor nadzire ukupan rad Udruge sukladno Zakonu i ovim Statutom.

 

 

4. PREDSJEDNIK

 

Članak 27.

 

Predsjednik Društva organizira i rukovodi poslovanjem Društva.

Predsjednik zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost rada Društva.

Predsjednikov mandat traje dvije godine i može biti ponovno biran.

 

 

Članak 28.

 

Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije roka na koji je izabran:

na vlastiti zahtjev,

u koliko ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,

ako djeluje protivno Zakonu ili Statutu

ili ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Društva.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština.

U slučaju odsutnosti mijenja ga zamjenik predsjednika.

 

 

5. DOPREDJEDNIK

 

Članak 29.

 

            U slučaju odsutnosti predsjednika Društva, zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika, kojeg ovlasti predsjednik, te pritom ima sva prava i ovlasti predsjednika.

Dopredsjednik može biti razriješen dužnosti na način po kojem je izabran.

 

6. TAJNIK

 

Članak 30.

 

Tajnik vodi administrativni dio poslovanja Društva, predstavlja i zastupa Društvo, priprema i organizira Skupštinu i zadužen je za kontakte i izvješća o radu Društva.

Mandat tajnika Društva traje dvije godine i može biti ponovo biran.

Tajnik može biti razriješen dužnosti na način po kojem je izabran.

 

7. SUD ČASTI

 

Članak 31.

 

Sud časti  sastavljen od 3 (tri) člana Društva bira Upravni odbor,  po prijavi o nepravilnostima u radu od strane bilo kojeg korisnika usluga ili člana Društva.

Sud časti razmatra prijavu o nepravilnostima u radu i donosi odluke o eventualnoj prijavi nadležnim tijelima.

 

 

V.  IMOVINA I FINANCIRANJE DRUŠTVA

 

Članak 32.

 

            Društvo je neprofitna pravna osoba.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koja je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa Zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

            Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih ovim Statutom, a u skladu sa Zakonom.

 

 

ODGOVORNOST ZA OBVEZE

 

Članak 33.

 

            Za svoje obveze Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

            Članovi Društva i članovi njegovih tijela ne odgovaraju za obveze Društva.

 

 

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

Članak 34.

 

            Društvo i osobe ovlaštene za zastupanje Društva za štetu učinjenu u Društvu ili Društva prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

 

 

 

VI. PRESTANAK DJELOVANJA DRUŠTVA

 

Članak 35.

 

            Razlozi za prestanak djelovanja Društva jesu:

 1. odluka Skupštine o prestanku  rada Društva,
 2. pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana,
 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 5. pokretanje stečajnog postupka,
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova društva pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godinu dana od nastupanja, te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Društva u Registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku Društva, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Činjenice iz stavka 1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti ili na prijedlog osobe ovlaštene za zastupanje udruge, nadležnog tijela udruge, članova udruge ili drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba utvrđuje rješenjem nadležni ured.

Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju Društva nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

 

VII. LIKVIDACIJA DRUŠTVA

 

Članak 36.

 

            U slučajevima iz članka 35. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 6. ovog Zakona provodi se postupak likvidacije.

Nadležni ured donosi rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, koje sadrži razloge za pokretanje postupka, osobno ime likvidatora i način provođenja likvidacijskog postupka, te podatke o promjeni naziva društva, tako da se uz naziv društva dodaje oznaka "u likvidaciji", a što mora biti upisano u registar udruga.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje društva.

Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu društva, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge, te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da društvo ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema društvu u roku od 30 dana od dana objave poziva, a za eventualna potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana. Preostalu imovinu likvidator će raspodijeliti u skladu s odredbom članka 39. ovog Statuta.

Nakon raspodjele preostale imovine u skladu sa stavkom 5. ovog članka likvidator je dužan u roku od osam dana od dana okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina društva nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku iz stavka 6. ovog članka o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu društva radi pokretanja stečajnog postupka.

Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi rješenje o brisanju društva iz Registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi društva.

 

Članak 37.

 

            Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koju je imenovao Upravni odbor Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

            Likvidator ne mora biti član Društva.

            Likvidator zastupa društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja društva iz Registra udruga.

 

Članak 38.

 

Skraćeni postupak za prestanak postojanja društva.

Iznimno, postupak likvidacije neće se provoditi ako većina svih članova Upravnog odbora Društva da izjavu pred javnim bilježnikom da društvo ne djeluje, da su ispunjene sve obveze društva i da je preostala imovina društva raspodijeljena u skladu s odredbama  Zakona.

Zahtjev za upis prestanka postojanja društva po skraćenom postupku nadležnom uredu podnosi osoba ovlaštena za zastupanje društva, odnosno jedan od članova upravnog odbora društva.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka članovi društva koji su dali izjavu solidarno odgovaraju za obveze društva pet godina od dana brisanja društva iz registra društva.

        

Članak 39.

Raspolaganje imovinom društva u slučaju prestanka postojanja društva.

U slučaju prestanka postojanja društva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

Društvo nema pravo imovinu društva dijeliti svojim osnivačima, članovima društva, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Pod povezanim osobama, u smislu ovog Statuta, smatraju se osobe koje su bračni ili izvanbračni drug, isto spolni partner, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, skrbnik, te posvojitelj, odnosno posvojenik, te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje i zaposlenima.

Društvo koje je primilo financijska sredstava iz javnih izvora, u slučaju prestanka postojanja, ostatak sredstava vratit će u proračun iz kojega su financijska sredstva dodijeljena.

Ako se u slučaju prestanka postojanja društva iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom društva koji je društvo odredilo svojim Statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište društva.

 

Članak 40.

 

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju važiti Pravila HRVATSKOG DRUŠTVA OPTIČARA I OPTOMETRISTA od 28. rujna 2008. godine, kao i Izmjene i dopune Pravila HRVATSKOG DRUŠTVA OPTIČARA I OPTOMETRISTA od 18. listopada 2012. godine.  

 

Članak 41.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se danom izdavanja Rješenja  o usvajanju ovog Statuta odnosno Rješenja nadležnog tijela državne uprave.

 

U Zagrebu, 19.09.2015. godine.

PREDSJEDNIK

Robert Wachtler

Želite li primati najnovije i redovite vijesti od HDOO-a, kliknite na sličicu dolje i prijavite se na HDOO Newsletter
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
hdooinfo@gmail.com
Hrvatsko društvo optičara i optometrista :
Društvo provodi program usavršavanja kroz projekte kontinuirane edukacije pod nazivom HDOO Certifikat kvalitete. Stručna predavanja tematski su podijeljena u nekoliko kategorija, a interaktivne i praktične radionice će pomoći u usavršavanju vještina potrebnih svakom optičaru ili optometristi zaposlenom u optičkom servisu. Planirani mjesečni termini za 2021.g. su zadnja srijeda u mjesecu s početkom u 19 sati. Vaš cijenjeni prijedlog teme predavanja ili radionice rado ćemo zaprimiti na hdooinfo@gmail.com (subjekt: Predavanja teme, prijedlog). Unaprijed Vam se zahvaljujemo na suradnji.

Pretraživanje

Traži